Hart-400x400px

KOSTEN

Tarieven/kosten van de uitvaart
De kosten van een uitvaart variëren tussen ongeveer € 6.000,- en € 10.000,- afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten voor een crematie meestal lager dan de kosten van een begrafenis. Lavendel kan samen met u kijken welke keuzes het beste passen bij u en het beschikbare budget.

Bij Lavendel Uitvaartbegeleiding hanteren we een basistarief. Binnen dit basistarief valt de complete begeleiding door Lavendel vanaf het moment dat u belt in verband met een overlijden, tot het moment van het nagesprek, een aantal weken na de uitvaart.

Lavendel Uitvaartbegeleiding is transparant naar u over de kosten. Daarom krijgt u, zodra de meeste kosten inzichtelijk zijn, van ons een kostenbegroting. Bij Lavendel hebben we geen winstbelang in de keuzes die u maakt. De kosten die door derden worden gedeclareerd, berekenen we direct, zonder toeslag aan u door. Hierdoor kunnen we u objectief in uw keuzes adviseren. Voor de prijs van de kist, mand of wade hanteren we de verkoop adviesprijs van de leverancier.

Uitvaartverzekering
Ook wanneer u een uitvaartverzekering heeft, kunt u bij Lavendel Uitvaartbegeleiding terecht. Uitvaartverzekeringen zijn er in meerdere soorten: onder andere natura verzekeringen en kapitaal verzekeringen.

Bij een natura verzekering bent u verzekerd voor een pakket aan diensten. Bij de desbetreffende verzekering kan nagevraagd worden wat het bedrag is dat zij aan u uitkeren. Of voor welk pakket aan diensten u verzekerd bent.

Bij een kapitaalverzekering heeft u een bedrag gespaard, dit bedrag wordt door de verzekering aan u uitgekeerd.

Bij beide verzekeringen is het mogelijk om voor begeleiding door Lavendel Uitvaartbegeleiding te kiezen. Wij kunnen voor u desgewenst de afhandeling met de verzekering regelen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES
a. Lavendel: Lavendel Uitvaarbegeleiding, gevestigd te Linschoten, KvK-nummer 61674923, opdrachtneemster.
b. Opdrachtgever: degene die namens de nabestaande(n) van een overledene Lavendel opdracht geeft tot uitvaartbegeleiding.
c. Opdrachtformulier: formulier waarop de afspraken tussen opdrachtgever en Lavendel (soms stapsgewijs) worden vastgelegd.
d. Schriftelijk(e): per opdrachtformulier, kostenbegroting, brief of e-mail.
e. Overmacht: een niet aan Lavendel toe te rekenen oorzaak, waardoor nakoming van Lavendel niet meer kan worden gevergd.

2. GEHEEL VAN AFPSRAKEN
Lavendel begeleidt en coördineert, bij wijze van inspanningsovereenkomst, voor de opdrachtgever de uitvaart van de overledene(n). De afspraken en taken daaromtrent worden vastgelegd in een opdrachtformulier, een kostenbegroting, deze algemene voorwaarden en eventueel nadere schriftelijke afspraken. Bij tegenstrijdigheid geldt de laatste schriftelijke afspraak.

3. WERKWIJZE
a. Nadat een arts het overlijden heeft vastgesteld en de wettelijk verplichte documenten heeft opgemaakt en ondertekend, komt Lavendel in overleg met de opdrachtgever zo spoedig mogelijk naar de nabestaande(n) toe. Vanaf dat moment ontfermt Lavendel zich over de verzorging van de overledene, met veel respect, zorg en aandacht.
b. Lavendel maakt en ondertekent samen met de opdrachtgever een opdrachtformulier en overlegt aan de opdrachtgever een kostenbegroting.
c. Indien nodig, neemt Lavendel uitvaartverzekeringpolissen mee en/of laat Lavendel de opdrachtgever een akte van cessie ondertekenen.

4. TARIEVEN, KOSTEN EN BETALING
a. De kostenbegroting omvat een zo nauwkeurig mogelijke weergave of inschatting van de tarieven van Lavendel, de tarieven en kosten van (diensten en producten van) door Lavendel in te schakelen derden, de uitkering van eventuele uitvaartverzekeringen, de mogelijke extra kosten, de overige kosten en de eventueel afgesproken voorschotten. Als de kosten nog niet zijn in te schatten vermeldt Lavendel dat als “p.m.”-post.
b. Lavendel mag een voorschotbetaling verlangen van maximaal 50% van het opdrachttotaal.
c. Na afronding van de uitvaartbegeleiding stuurt Lavendel de opdrachtgever de factuur met een betaaltermijn van 14 dagen.
d. Bij niet tijdige betaling rekent Lavendel 15% van het factuurtotaal extra, als buitengerechtelijke incassokosten.

5. DERDEN
Lavendel is binnen de kostenbegroting bevoegd om voor de uitvoering van de uitvaartbegeleiding naar eigen inzicht derden in te schakelen, bijvoorbeeld voor verzorging van de overledene, drukwerk, rouwvervoer, kisten en bloemwerk.

6. GEHEIMHOUDING EN DISCRETIE
Lavendel en door Lavendel ingeschakelde derden betrachten richting en omtrent overledene en de nabestaanden uiterste geheimhouding en discretie, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt.

7. AANSPRAKELIJKHEID
a. De opdrachtgever vrijwaart Lavendel voor aansprakelijkheid voor werkzaamheden die niet vallen onder de uitvaartbegeleiding.
b. Lavendel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht en/of van foute of onvolledige informatie door de opdrachtgever.
c. Lavendel is alleen aansprakelijk voor directe schade, voor zover die het gevolg is van schuld of verwijtbaarheid van Lavendel. Lavendel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie).
d. De aansprakelijkheid van Lavendel bedraagt maximaal het laagste bedrag van (1) óf de uitkering van de aansprakelijkheids-verzekering van Lavendel (plus eigen risico) óf (2) de inkomsten van Lavendel (zelf), zoals vermeld op de kostenbegroting.

8. KLACHTEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Een opdrachtgever geeft een klacht over de werkzaamheden van Lavendel zo snel mogelijk door aan Lavendel, die dan een
redelijke termijn krijgt om de oorzaak van de klacht weg te nemen of te herstellen. Een klacht schort factuurbetaling niet op.
b. Voor zover de wet niet anders bepaalt, is Nederlands recht van toepassing op de het geheel van afspraken met Lavendel.

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring van Lavendel Uitvaartbegeleiding

Algemene gegevens
Telefoonnummer: 0348-424502
Emailadres: info@lavendeluitvaart.nl
Website: www.lavendeluitvaart.nl
KvK-nummer: 61674923
Versie: december 2018

Inleiding
Lavendel Uitvaartbegeleiding, hierna te noemen “Lavendel” verricht per definitie persoonlijk werk voor de opdrachtgevers. Daarbij wordt met zeer veel zorgvuldigheid en respect omgegaan met persoonlijke informatie.
Lavendel werkt met nieuwsbrieven en/of mailings via e-maillijsten. Maar Lavendel neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
In principe vraagt Lavendel zo min mogelijk persoonlijke informatie op en vernietigt Lavendel deze na de wettelijke bewaartermijn als deze niet meer nodig zijn.
Er worden doorlopend technische en organisatorische maatregelen genomen om die persoonlijke informatie geheim en ontoegankelijk te houden.
Lavendel werkt samen met veel partijen (zie hieronder, bij “derde partijen”) waarbij het noodzakelijk is dat Lavendel persoonlijke informatie aan hen verstrekt. Deze partijen willen (juist) dat Lavendel zoveel mogelijk informatie doorgeeft en deze zo lang mogelijk bewaart. Daarnaast heeft Lavendel zich op diverse gebieden te houden aan contracten, wettelijke regels en overige verplichtingen.

Met welk doel?
Lavendel verwerkt persoonsgegevens voor deze doeleinden:
• het uitvoeren van de overeengekomen overeenkomst;
• (als gevolg daarvan) het zo goed mogelijk begeleiden van opdrachtgevers bij uitvaarten;
• het inschakelen en instrueren van derden;
• het factureren van geleverde diensten en producten;
• het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
• het voorkomen van fraude.

Welke gegevens?
Lavendel verwerkt, indien noodzakelijk, de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens van de overledene, opdrachtgever of overige betrokken personen die op eigen initiatief aan Lavendel zijn verstrekt, ten behoeve van de hierboven vermelde doelen:
Van de opdrachtgever, de contactpersoon en (soms) de overige gezinsleden verwerkt Lavendel:
• roepnaam, voornamen, voorletters;
• achternaam inclusief voorvoegsels;
• adres;
• geboortedatum;
• geboorteplaats;
• BSN;
• identiteitsbewijs (kopie);
• burgerlijke staat;
• geslacht;
• levensovertuiging/godsdienst;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• identiteitsbewijs (kopie);
• bankrekeningnummer/kopie bankpas;
• relatie tot overledene.

Op welke AVG-grondslag?
Lavendel verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden zoals omschreven in artikel 6 van de AVG:
• wettelijke verplichting;
• uitvoering van een overeenkomst;
• verkregen toestemming van betrokkene(n);
• gerechtvaardigd belang.

Met welke derde partijen worden de gegevens gedeeld?
Lavendel deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt onder andere te denken aan artsen en andere medici, gemeente, personeel van het hospice, de vervoerder, de verzorger, de leverancier van uitvaartkisten, de drukker/vormgever/ bezorger van de rouwkaart en advertenties, personeel van de locatie waar de begrafenis, crematie en/of de bijeenkomst vooraf en na afloop plaatsvindt, de ingehuurde cateraar, de leverancier van grafmonumenten, de licht- en geluidsprofessional, de spreker en/of ritueelbegeleider, freelance assistentes, de uitvaartbegeleiders en de dragers.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Lavendel uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Lavendel ingeschakelde derde partijen, die als verwerkings-verantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Dossier
Lavendel legt voor de uitvoering van de overeenkomst een schriftelijk en digitaal dossier aan. In dat dossier bevinden zich:
• opdrachtformulier;
• registratieformulier;
• draaiboek;
• rouwkaart;
• kostenbegroting;
• foto’s;
• muziek;
• PowerPoint presentatie;
• wensenformulier;
• offertes van derden;
• uitvaartpolissen;
• formulieren van verzekering(en);
• advertentie(s);
• mail(s) naar derden;
• akte van overlijden;
• verlof tot begraven/cremeren;
• dank/herinneringskaart(en);
• facturen;
• liturgie.

Beveiliging
Lavendel hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Lavendel gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Lavendel in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Hoe lang?
Lavendel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden of wet- en regelgeving. Kopieën van identiteitsbewijzen en bankpassen worden direct na de uitvaart vernietigd.

Waar heeft u, als betrokkene, recht op?
Met betrekking tot persoonsgegevens heeft u/de betrokkene recht op:
• informatie, inzage, correctie, aanvulling;
• verwijdering, afscherming, beperking, verzet;
• overdraagbaarheid;
• intrekking van eerder gegeven toestemming.

U kunt naleving van dit recht verzoeken via info@lavendeluitvaart.nl.
U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van Lavendel.
Let wel: er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Lavendel aan een verzoek van een betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven vanwege de geheimhoudingsplicht en/of wettelijke bewaartermijnen.
Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Lavendel bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen van deze privacy-verklaring
Deze privacy-verklaring is opgesteld in december 2018. Lavendel heeft het recht de inhoud van deze privacy-verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.